Miami

Holiday in Miami - USA 1996
01 Miami  02 Miami  03 Miami 
04 Miami  05 Miami  06 Miami Bayside 
07 Miami Bayside  08 Miami  09 Miami 
10 Miami Holiday Inn Southbeach  11 Miami Holiday Inn Southbeach  12 Miami Holiday Inn Southbeach 
13 Miami Holiday Inn Southbeach  14 Miami Holiday Inn Southbeach  15 Miami Holiday Inn Southbeach 
16 Miami Holiday Inn Southbeach  17 Miami Holiday Inn Southbeach  18 Miami Holiday Inn Southbeach 
19 Miami  20 Miami Art Deco District  21 Miami Art Deco District 
22 Miami Art Deco District  23 Miami Art Deco District  24 Miami Art Deco District 
25 Miami Art Deco District  26 Miami Art Deco District  27 Miami Art Deco District 
28 Miami The Torch of Friendship  29 Miami  30 Miami Shopping Mall 
31 Miami  32 Miami  33 Miami 
34 Miami  35 Miami  36 Miami 
37 Miami  38 Miami  39 Miami 
40 Miami  41 Miami  42 Miami 
43 Miami  44 Miami Seaquarium  45 Miami Seaquarium 
46 Miami Seaquarium  47 Miami Seaquarium  48 Miami Seaquarium 
49 Miami Seaquarium  50 Miami Seaquarium  51 Miami Seaquarium 
52 Miami Seaquarium  53 Miami Seaquarium  54 Miami Seaquarium 
55 Miami Seaquarium  56 Miami Seaquarium  57 Miami Seaquarium 
58 Miami Seaquarium  59 Miami Seaquarium  60 Miami Seaquarium 
61 Miami Seaquarium  62 Miami Seaquarium  63 Miami Seaquarium 
64 Miami Seaquarium  65 Miami Seaquarium  66 Miami Seaquarium 
67 Miami Seaquarium  68 Miami Seaquarium  69 Miami Seaquarium 
70 Miami Seaquarium  71 Miami Seaquarium  72 Miami Seaquarium 
73 Miami Seaquarium  74 Miami Seaquarium  75 Miami Seaquarium 
76 Miami Seaquarium  77 Miami Seaquarium  78 Miami Seaquarium 
79 Miami Seaquarium  80 Miami Seaquarium  81 Miami Seaquarium 
82 Miami Seaquarium